Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: số 76 đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 070.3822233, 0703.825544; Email: snoivu@vinhlong.gov.vn

Website: www.snv.vinhlong.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: xem chi tiết

Thủ tục hành chính: xem chi tiết

Trụ sở làm việc của UBND tỉnh

Trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Liên kết các Web site

Trang tin điện tử Chính Phủ

Trang tin điện tử Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Hệ thống Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Tra cứu danh bạ điện thoại và email cán bộ, công chức trong tỉnh