Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long

 - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 2, thị xã Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000
 - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 3, thị xã Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000
 - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 5, thị xã Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000
 - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 8, thị xã Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000
 - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 9, thị xã Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000
 - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu Hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thị xã Vĩnh Long
 - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Mỹ Thuận, thị xã Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000

 - Phê duyệt Quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015 tỉnh Vĩnh Long

 - Phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Vĩnh Long đến năm 2020

 - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500: Khu nhà ở chuyên gia, công nhân và thương mại - dịch vụ Bình Minh.

 - Phê duyệt quy họach chi tiết xây dựng khu dân cư - dịch vụ Phước Yên, huyện Long Hồ.

 - Phê duyệt quy họach tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.

 - Phê duyệt đồ án và quy họach chung xây dựng đô thị Bình Minh đến năm 2020

 - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu nhà ở Hoàng Hảo xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.
 - Phê duyệt Quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015 tỉnh Vĩnh Long.

Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Bản đồ địa giới hành chính tỉnh Vĩnh Long tỷ lệ 1:300.000

Thông tin Cần biết

Web site các đơn vị trong tỉnh
Tra cứu các Cơ sở dữ liệu Tra cứu các Cơ sở dữ liệu

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long