Chức năng, nhiệm vụ và Quyền hạn - Cục Thống Kê tỉnh Vĩnh Long
  Chức năng

     Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Vĩnh Long theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

     Cục Thống kê tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp về nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức, biên chế, quỹ lương, tài chính của Tổng cục Thống kê.

 Nhiệm vụ và Quyền hạn

- Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác thống kê ở địa phương; thu thập, tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với Thống kê các ngành; Thống kê doanh nghiệp và Thống kê xã, phường. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng Thống kê huyện, thị xã thuộc tỉnh.

- Biên soạn và xuất bản niên giám thống kê, các sản phẩm thống kê khác; thống nhất quản lý việc công bố, cung cấp số liệu thống kê kinh tế - xã hội ở địa phương theo quy định cũa Tổng cục Thống kê.

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh, tổ chức khai thác, phổ biến thông tin thống kê công khai, nhanh chóng, thuận tiện đến mọi đối tượng sử dụng theo quy định của Tổng cục Thống kê.

- Thực hiện các dịch vụ thống kê trên phạm vi địa bàn của tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp về công tác thống kê trên địa bàn của tỉnh. Thẩm định chuyên môn nghiệp vụ theo quy định phân cấp của Tổng cục Thống kê.

- Thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học vào công tác thống kê. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê.

- Quản lý tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương và tuyển chọn, quản lý đội ngũ cộng tác viên thống kê theo sự phân cấp của Tổng cục Thống kê. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thống kê ở địa phương theo các tiêu chuẩn của ngạch công chức ngành Thống kê.

- Thường xuyên củng cố tổ chức thống kê ở địa phương, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Cục Thống kê với các Sở, ngành ở tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã thuộc tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương giao.

 Tổ chức bộ máy và Quyền hạn

¬ Lãnh đạo Cục Thống kê: gồm có Cục trưởng và 2 Phó cục trưởng.

¬  Văn phòng Cục có 6 phòng chức năng:

                         - Phòng Tổng hợp.

          - Phòng Thống kê Nông nghiệp

          - Phòng Thống kê Công nghiệp

          - Phòng Thống kê Thương mại

          - Phòng Thống kê Dân số - Văn xã.

          - Phòng Tổ chức - Hành chính.

¬ Tổ chức thống kê cấp huyện: Mỗi huyện, thị xã có 1 phòng thống kê:

- Phòng Thống kê Thị xã Vĩnh Long

- Phòng Thống kê huyện Long Hồ

- Phòng Thống kê huyện Mang Thít

- Phòng Thống kê huyện Vũng Liêm

- Phòng Thống kê huyện Tam Bình

- Phòng Thống kê huyện Bình Minh

- Phòng Thống kê huyện Trà Ôn  

Phòng Thống kê huyện, thị xã là phòng nghiệp vụ của Cục Thống kê đặt tại huyện, thị xã.

  Trụ sở

      Số 7B Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

      Điện thoại : 070.823646                   Fax: 070. 833608

Trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống Công báo tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu các thông tin cần biết.

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Tra cứu danh bạ điện thoại và email cán bộ, công chức trong tỉnh