Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 08, đường 30/4, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703823248; Email: stuphap@vinhlong.gov.vn

Website: www.stp.vinhlong.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: xem chi tiết

Thủ tục hành chính: xem chi tiết

 

 Trụ sở làm việc của UBND tỉnh

Trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Danh bạ điện thoại và email cán bộ, công chức tỉnh Vĩnh Long

 Liên kết các Web site
 Văn bản mới ban hành
 Phổ biến giáo dục pháp luật

1654/2006/QĐ-UBND, ngày 23/8/2006 về việc Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1655/2006/QĐ-UBND, ngày 23/8/2006 Về việc Ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1656/2006/QĐ-UBND,ngày Về việc Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1656/2006/QĐ-UBND,ngày Về việc Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1656/2006/QĐ-UBND,ngày Về việc Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1654/2006/QĐ-UBND, ngày 23/8/2006 về việc Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1655/2006/QĐ-UBND, ngày 23/8/2006 Về việc Ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1656/2006/QĐ-UBND,ngày Về việc Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1656/2006/QĐ-UBND,ngày Về việc Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1656/2006/QĐ-UBND,ngày Về việc Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long