Phương hướng - Nhiệm vụ 2006 - 2010
 
  Phương hướng

 Huy động mọi nguồn lực, tập trung khi thác tiềm năng, lợi thế để có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ trên cơ sở phát triển nông nghiệp toàn diện, hiện đại, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế ngang bằng hoặc cao hơn các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, chất lượng cao, đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá. Phát triển nền văn hóa tiên tiến, lành mạnh làm nền tảng tư tưởng xã hội. Nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng  cường quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định chính trị, đẩu lùi các tệ nạn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

 Nhiệm vụ chung

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh hàng hóa, sản xuất gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Lấp đầy các doanh gnhiệp trong các khu, tuyến công nghiệp, nâng cao năng lực và quy mô sản xuất, xác định ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh để đi lên và tạo ra những bước tiến nhảy vọt. Tăng cường xút tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi, tăng nhanh giá trị và hiệu quả trên một đơn vị diện tích sản xuất. Phát triển ngành nghề nông thôn, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

  Tiếp tục xây dựng và nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, thông tin, cấp thoát nứơc. Tập trung nguồn lực cho phát triển đô thị, chậm nhất đến năm 2010 thị xã Vĩnh Long trở thành thành phố thuộc tỉnh ( đô thị loại III ), thị trấn Cái Vồn thành thị xã ( đô thị loại IV ) trung tâm thị xạ tân Quớithành thị trấn ( đô thị loại V ), chú trọng phát triển chợ và tuyến dân cư nông thôn.

  Giải quyết tốt các vấn đề xã hội như: giải quyết việc làm, giảm nghèo, dân số - kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ bà mẹ trẻ em, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Tiếp tục xây dựng nâng cao chất lựong cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nếp sống văn minh nơi công cộng.

  Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông, giải quyết kịp thời những khiếu nại tố cáo của công dân .

 Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tin thần nghị quyết Trung ương 6 ( lần 2), khoá VIII. Nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng đảng viên, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, khuyến khích làm giàu chính đáng. xây dựng cơ sở Đảng Trong sạch vững mạnh, giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhâhn dân. đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh công tác vận động hân dân. Phát huy vai trò Mặt trận, đoàn thể các cấp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Mục tiêu tổng quát
 Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước hết là công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, thúc đẩy nhanh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP. Phấn đấu đến năm 2010, GDP bình quân đầu người đạt 930-950 USD/người, tổng sản phẩm trong tỉnh(GDP theo giá so sánh) trên địa bàn tỉnh tăng 1,8 lần so với năm 2005 và 2,6 lần so với năm 2000, tốc độ tăng bình quân hàng năm trên 14%. Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Ứng dụng tốt khoa học công nghệ vào sản xuất, cải thiện một bước trình độ công nghệ trong nền kinh tế. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khai thác có hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại. Phát triển văn hoá - xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Không ngừng cải thiện đời sống nhân dân về mọi mặt, tiếp tục thực hiện giảm nghèo, tạo thêm nhiều việc làm mới, giảm dần các tệ nạn xã hội. Phát triển và từng bước hoàn thiện dần kết cấu hạ tàng kinh tế - xã hội.

  Các chỉ tiêu chủ yếu

 1/-  Tăng cường kinh tế (GDP) bình quân hàng năm 14 % .
 2/-  Tổng giá trị sản xuất nông gnhiệp - thủy sản tăng bình quân hàng năm 6,5%, trong đó nâng nghiệp tăng 5,8%.
 3/-  Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 26%
 4/ Giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 16%
 5/-  Cơ cấu GDP đến năm 2010: nông nghiệp - thủy sản 38% , công nghiệp – xây dựng 25 % và dịch vụ là 37%
 6/-  Tỷ lệ huy động ngân sách so với GDP 12,5 % - 13%/năm
 7/-  Giảm tỷ lệ sinh bình quân hàng năm 0,025% , để đến năm 2010 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định 1%
 8/-  Giảm tỷ lệ hộ nghèo để đến năm 2010 còn 6%
 9/-  Đến năm 2010, GDP bình quân đầu người đạt 930-950 USD.
 10/-   Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi đến năm 2010 còn 15%
 11/-  Lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật đạt 35% vào năm 2010
 12/-  Giải quyết việc làn hàng năm 27.000 lao động
 13/- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nứớc sạch phổ thông đạt 98% vào năm 2010, trong đó 75% từ nguồn cấp nước tập trung

                                                 VĂN PHÒNG UBND TỈNH VĨNH LONG

Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội
Góp ý Thủ tục hành chính

 Điểm tin nỗi bật trong tháng  Điểm tin nỗi bật trong tháng
Tra cứu các Cơ sở dữ liệu Tra cứu các Cơ sở dữ liệu

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Web site các đơn vị trong tỉnh