Bảo hiểm Xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long được thành lập theo Quyết định số 49/QĐ-TCCB ngày 20/07/1995 trên cơ sở thống nhất các tổ chức bảo hiểm xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long để giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định . Từ ngày 01/01/2003 thực hiện Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển giao BHYT sang BHXH và Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 03/12/2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam . Căn cứ Quyết định số 1620/2002/QQD-BHXH-TCCB ngày 17/12/2002 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Vĩnh Long .

Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam có chức có chức năng giúp Tổng Giám đốc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT và quản lý quỹ BHXH trên địa tỉnh Vĩnh Long .

Cơ cấu hệ thống tổ chức BHXH tỉnh Vĩnh Long bao gồm : 08 Phòng nghiệp vụ thuộc BHXH Tỉnh và 07 BHXH các huyện thị .

Địa chỉ liên hệ : Số 134 – Lê Thái Tổ - Phường 2 – TXVL – Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 070.827003

FAX :          070.821872

Email : baohiemxahoi@vinhlong.gov.vntiepdan.bhxh@vinhlong.gov.v

Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long :

a/- Ban Giám đốc:

    Giám đốc : Huỳnh Thị Ngọc Linh

    Phó Giám đốc : Lê Thị Thao

    Phó Giám đốc : Nguyễn Thành Công

b/- Các Phòng nghiệp vụ:

    1/- Phòng Chế độ Chính sách

    2/- Phòng Kế hoạch – Tài chính

    3/- Phòng Thu

    4/- Phòng Giám định chi

    5/- Phòng Bảo hiểm tự nguyện

    6/- Phòng Công nghệ thông tin

    7/- Phòng Tổ chức – Hành chính

    8/- Phòng Kiểm tra

BHXH Huyện thị :

    1/- BHXH Thị xã Vĩnh Long

    2/- BHXH Huyện Long Hồ

    3/- BHXH Huyện Mang Thít

    4/- BHXH Huyện Vũng Liêm

    5/- BHXH Huyện Tam Bình

    6/- BHXH Huyện Binh Minh

    7/- BHXH Huyện Trà Ôn

Chức năng nhiệm vụ :

a/- Chức năng :

    Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam . Chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long .

    Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long .

b/- Nhiệm vụ - quyền hạn :

    1. Xây dựng chương trình, kế hoạch năm trình Tổng gim đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;

    2. Tổ chức xét duyệt hồ sơ, giải quyết các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; Cấp các loại sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;

    3. Tổ chức thực hiện thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện;

    4. Tổ chức quản lý và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xá hội;

    5. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng bảo hiểm xã hội;

    6. Tổ chức hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội theo quy định;

    7. Tổ chức thực hiện công tác giám định chi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội, chống lạm dụng quỹ khám chữa bệnh và hướng dẫn nghiệp vụ giám định đối với Bảo hiểm xã hội cấp huyện;

    8. Tổ chức thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng đúng quy định;

    9. Thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; chế độ kế toán, thống kê theo quy định của Nhà nước, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện;

    10. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ thu, chi bảo hiểm xã hội đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; kiến nghị với cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ sở khám chữa bệnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về các chế độ bảo hiểm xã hội;

    11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân theo thẩm quyền;

    12. Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh;

    13. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội;

    14. Tổ chức ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động Bảo hiểm xã hội tỉnh;

    15. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo phân cấp của Bảo hiểm x hội Việt Nam;

    16. Thực hiện chế độ báo cáo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.

 Trụ sở làm việc UBND tỉnh
Trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Website

Trang tin điện tử Chính Phủ

Trang tin điện tử Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Hệ thống Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Tra cứu danh bạ điện thoại và email cán bộ, công chức trong tỉnh