Trường Chính trị Phạm Hùng

Trụ sở: 241 Đinh Tiên Hoàng, phường 8 – TXVL , tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 070 822 315

Fax:  070 787347

Email: truong-ctph@vinhlong.gov.vn

    Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp của Đảng trưc thuộc Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức theo quy định và hướng dẫn của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia.

    Chức năng, nhiệm vụ:

    1/ Chức năng:

    a/ Đào tạo lý luận chính trị, nghiệp vụ hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của đảng, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở ( xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); phó phòng cấp huyện, thị xã; phó phòng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cán bộ dự nguồn các chức danh trên.

    b/ Bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt đương chức ở cơ sở kiến thức nghiệp vụ về công tác xây dụng Đảng, về quản lý hành chính nhà nước và về công tác vận động quần chúng.

    c/ Tổ chức nghiên cứu khoa học và tổng kết những vấn đề về lý luận và thực tiễn có liên quan đến nội dung, chương trình giảng dạy; tham gia nghiên cứu những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh do Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo.

    2/ Nhiệm vụ:

    a/ Phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm trình Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí hoạt động.

    b/ Tổ chức mở lớp trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt; Cấp bằng tốt nghiệp cho các lớp thuộc hệ đào tạo, giấy chứng nhận cho các lớp thuộc hệ bồi dưỡng theo chức năng đã được quy định.

    c/  Phối hợp với các trường Trung ương đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức theo sự chỉ đạo củ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

    II. Cơ cấu bộ máy tổ chức:

    - Tổng biên chế:  52 CBCC.

    - Giám đốc, 02 Phó Giám đốc

    - 03 phòng: 

        +  Phòng Quản lý đào tạo: 07 CBCC 

        +  Phòng Hành chính - Tổ chức: 13 CBCC

        +  Phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu: 03 CBCC

    - 05 khoa giảng dạy:

        +  Khoa Lý luận cơ bản: 06 Giảng viên

        +  Khoa Công tác Đảng - Dân vận: 05 Giảng viên

        +  Khoa Nhà nước - Pháp luật: 04 Giảng viên 

        +  Khoa Quản lý Nhà nước: 05 Giảng viên

        +  Khoa Tin học - Ngoại ngữ: 03 Giảng viên 

 Trụ sở làm việc UBND tỉnh
Trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Website

Trang tin điện tử Chính Phủ

Trang tin điện tử Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Hệ thống Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Tra cứu danh bạ điện thoại và email cán bộ, công chức trong tỉnh