Thông tin chi tiết về Hướng dẫn Thủ tục hành chính
Thay đổi, cải chính Hộ tịch, xác định lại Dân tộc, xác định lại giới tính, bồ sung Hộ tịch, .....

Thay đổi, cải chính Hộ tịch, xác định lại Dân tộc, xác định lại giới tính, bồ sung Hộ tịch, điều chỉnh Hộ tịch

1. Thẩm quyền:
- UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi.
- Cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam mà đã đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã cũng được thực hiện như đối với công dân Việt Nam ở trong nước.
2. Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch:
- Người có yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch nộp:
    + Tờ khai (theo mẫu quy định).
    + Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định giới tính, bổ sung hộ tịch.
- Xuất trình Hộ khẩu và CMND, Nếu cán bộ Tư Pháp Hộ tịch biết rõ nhân thân của đương sự thì không cần yêu cầu xuất trình.
Ngoài ra, phải xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định giới tính, bổ sung hộ tịch.
- Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 09 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.
3. Thời gian và lệ phí:
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã ghi vào Sổ đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch và Chủ tịch UBND ký cấp cho đương sự 01 bản chính Quyết định thay đổi cải chính, xác định lại dân tộc, xác định giới tính, bản sao cấp theo yêu cầu của đương sự.
- Trong trường hợp phải xác minh thêm thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.
- Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính phải được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy Khai sinh. Đồng thời, gởi thông báo đến UBND cấp huyện để ghi chú vào sổ hộ tịch nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch được thực hiện ở cấp xã.
- Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ đã được thay đổi cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, thì UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh cho người con, căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ thực hiện việc điều chỉnh nội dụng phần khai về cha, mẹ cho phù hợp. Nếu sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu tại UBND huyện, thì UBND cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.
- Lệ phí : Thu theo qui định của pháp luật hiện hành
* Việc bổ sung hộ tịch: Được giải quyết ngay sau khai nhận đủ giất tờ hợp lệ. Nội dung bổ sung được ghi trực tiếp vào cột, mục tương ứng trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Cán bộ Tư Pháp hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung. Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh phải ghi rõ nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ tên, chữ ký của người ghi bổ sung, ngày tháng năm bổ sung. Cán bộ Tư Pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung.
4. Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác:
- Thẩm quyền: Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải sổ đăng ký khai sinh và bảng chính Giấy khai sinh, thì UBND cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước đây căn cứ vào bản chính giấy khai sinh điều chỉnh cho đúng nội dung bản chính Giấy khai sinh; Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do cấp xã thực hiện nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại cấp huyện, thì UBND cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.
Nếu việc điều chỉnh nội dung của Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến khai sinh, Thì UBND cấp xã căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh.
- Thời gian giải quyết: Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú trong sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh, căn cứ điều chỉnh, họ, tên, chữ ký của người điều chỉnh, ngày tháng năm điều chỉnh. Cán bộ hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh. gởi thông báo về cấp huyện để điều chỉnh nếu sổ bộ lưu đã chuyển về cấp huyện.

Người soạn thảo: admin
Ngày cập nhật: 21/02/2007
Số lần hiển thị: 4488

Quay Về