Chức năng và nhiệm vụ Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục - Đào tạo
a. Chức năng
Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tổ chức chính trị và bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý và bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên theo pháp lệnh công chức.
b. Nhiệm vụ          
1- Xây dựng và trình Giám đốc ban hành hoặc để Giám đốc trình cấp thẩm quyền ban hành các quy định về công tác tổ chức – cán bộ, chế độ chính sách và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các quy định đó theo thâm rquyền.
2- Giúp Giám đốc phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng cơ cấu và biên chế của ngành.
3- Chủ trì phối hợp với các phòng ban chức năng khác đặc biệt là phòng Kế hoạch – Tài chính thẩm định các điều kiện trình Giám đốc quyết định theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc trình cấp trên quyết định thành lập, sáp nhập, thuyên chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, tinh giảm biên chế trong ngành và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức trong ngành theo quy định của Nhà nước.
7- Tham mưu giúp Giám đốc và chủ trì việc xây dựng quy hoạc, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý của ngành.
8- Tham mưu và chủ trì phối hợp với các phòng chức năng khác đặc biệt là phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuên xét chọn cử cán bộ, giáo viên đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cấp, chuẩn hóa, tạo nguồn trong toàn ngành.
9- Giúp Giám đốc quy hoạch đội ngũ kế cận của toàn ngành theo sự phân cấp của cấp thẩm quyền.
10-Thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định chung của Nhà nước.
11- Tham mưu giúp Giám đốc hướng dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở.
12- Giúp Giám đốc xây dựng chế dộ chính sách đặc thù của ngành trình UBND Tỉnh và Sở Nội vụ quyết định.
13- Tham mưu và chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng lương của ngành họp xét duyệt theo đúng tiến độ. Đồng thời tham mưu giúp Giám đốc hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách và tiền lương đối với công chức, viên chức trong toàn ngành.
14- Theo dõi cập nhật hồ sơ và chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên hàng năm.
15- Tham mưu giúp Giám đốc quản lý Nhà nước đối với các tổ chức Hội hoạt động về giáo dục theo quy định của pháp luật.
16- Giúp Giám đốc theo dõi công tác công tác thi đua khen thưởng đối với lĩnh vực tổ chức cán bộ.
17- Giúp Giám đốc thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành.
18- Phối hợp cùng với phòng, ban chức năng trong việc điều động cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức trong ngành phục vụ cho các yêu cầu công tác của toàn ngành.
19- Tham mưu Giám đốc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh giảm biên chế.      
c. Cơ cấu tổ chức: Có 03 người, gồm:
- 01 Trưởng phòng: Chịu trách nhiệm chung. Trực tiếp phụ trách cấp trung học và trực thuộc.
- 01 Phó trưởng phòng: phụ trách cấp Mầm non, Tiểu học, Đoàn, Đội.
- 01 chuyên viên: phụ trách chính sách, quản lý hồ sơ và công tác hành chính của phòng.
 

Trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

 Văn bản mới ban hành

 

 

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long

 

 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2012.

 

Ban hành mức thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

  

 

Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

 

Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 của phường 8, thị xã Vĩnh Long.

 

Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 của phường 4, thị xã Vĩnh Long.