Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 24 đường 3/2, Phường 1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 070.3822341; Email: sgddt@vinhlong.gov.vn

Website: www.vinhlong.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ: xem chi tiết

Thủ tục hành chính: xem chi tiết

 Trụ sở làm việc của UBND tỉnh

Trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Liên kết các Web site
 Văn bản mới ban hành

 

 

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long

 

 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2012.

 

Ban hành mức thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

  

 

Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

 

Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 của phường 8, thị xã Vĩnh Long.

 

Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 của phường 4, thị xã Vĩnh Long.