Hướng dẫn Thủ tục - Đăng ký Kinh doanh
 Luật Doanh nghiệp
 - Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho loại hình Doanh nghiệp
 Luật Doanh nghiệp nghiệp Nhà nước 
 - Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho loại hình Doanh nghiệp Nhà nước
 Luật Hợp tác xã
 - Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã
Luật Đầu tư

 -  Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đầu tư cho loại hình Doanh nghiệp ( Đối với trường hợp cấp mới cho dự án không thẩm tra ) Thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc đối với hồ sơ không có thẩm tra kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

 - Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đầu tư cho loại hình Doanh nghiệp ( Đối với trường hợp điều chỉnh dự án không thẩm tra ) Thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc. 

 -  Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đầu tư cho loại hình Doanh nghiệp ( Đối với trường hợp cấp mới cho dự án thẩm tra ).  Thực hiện trong vòng 43 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.  

Thông tin Cần biết

Web site các đơn vị trong tỉnh

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long