TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG  
29/02/2012 9:32:50 SA
Triển khai Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của người dân thuộc Dự án VLAP

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) là dự án do Ngân hàng Thế giới cung cấp tín dụng ưu đãi để triển khai xây dựng hệ thống đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phương thức hiện đại nhằm cải cách thủ tục hành chính trong quản lý, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận quỹ đất và công khai hóa thông tin về đất đai.

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (sau đây viết tắt là dự án VLAP) tại tỉnh Vĩnh Long, sự tham gia của người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự thành công của dự án và góp phần nâng cao vai trò và trách nhiệm của người sử dụng đất, từng bước đưa pháp luật đất đai vào đời sống xã hội một cách hiệu quả. Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của người dân (sau đây viết tắt là PACP) được xây dựng nhằm là cơ sở để Ban Quản lý dự án VLAP tỉnh Vĩnh Long từng bước triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền về dự án VLAP và tăng cường sự tham gia của người dân vào mọi hoạt động của dự án. Kế hoạch này đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số  2518/QĐ-UBND  ngày  30/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Một số nội dung chính của Kế hoạch PACP tỉnh Vĩnh Long bao gồm :

I./ MỤC ĐÍCH CỦA PACP :

1. Làm cơ sở để Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Vĩnh Long xây dựng tài liệu hướng dẫn và chỉ đạo triển khai hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng cho phù hợp với địa bàn triển khai dự án;

2. Đảm bảo lợi ích của người sử dụng đất, đặc biệt là những người dân tộc thiểu số, những đối tượng dễ bị ảnh hưởng trong quá trình tham gia vào các bước thực hiện dự án;

3. Duy trì sự tin tưởng của người dân cũng như nâng cao trách nhiệm và khuyến khích sự tham gia của họ trong quá trình khảo sát xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

4. Cung cấp và tuyên truyền cho người sử dụng đất hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ theo quy định của pháp luật.

II./ MỤC TIÊU CỦA PACP :

1. Nâng cao nhận thức của các đối tượng tham gia Dự án trong việc thực hiện chính sách pháp luật đất đai.

2. Tăng cường sự tham gia của người sử dụng đất, cộng đồng dân cư trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN và tiếp cận thông tin cũng như phản hồi các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

3. Tăng cường sự tham gia, giám sát của các đối tượng trong quá trình thực hiện dự án.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PACP :

1. Thành lập Hội đồng tư vấn cấp huyện, xã và mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai và giới thiệu các nội dung hoạt động của dự án VLAP :

 Để xây dựng một kênh thông tin nhằm cung cấp thông tin tới những người sử dụng đất và tiếp nhận ý kiến phản hồi của họ,  Nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh và Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện và xã được thành lập. Thành phần, nhiệm vụ, hình thức hoạt động của Nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh và Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện: thực hiện theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐDA ngày 24 tháng 2 năm 2009 của Ban chỉ đạo Dự án VLAP tỉnh Vĩnh Long. 

Nhóm tham gia cộng đồng cấp xã: Ở các xã sẽ thành lập Nhóm tham gia cộng đồng cấp xã để trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin đến cộng đồng cơ sở (ấp, cụm dân cư) và người dân, trực tiếp hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động của Dự án, tiếp nhận thông tin phản hồi từ người dân, tham gia giám sát các hoạt động của Dự án tại cấp sơ sở. Nhóm tham gia cộng đồng cấp xã sẽ tham gia tư vấn cho UBND xã giải quyết các khiếu nại, tranh chấp trong phạm vi thẩm quyền cấp xã, giúp phản ánh và đáp ứng mối quan tâm của cộng đồng cơ sở. Thành phần Nhóm tham gia cộng đồng cấp xã bao gồm cán bộ địa chính xã, đại diện các đoàn thể (Hội nông dân, Hội phụ nữ, cán bộ tư pháp ..) và các trưởng ấp.

Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện sẽ được BQLDA Trung ương và tỉnh đào tạo để sau đó triển khai đào tạo lại các nhóm tham gia cộng đồng cấp xã và giám sát hoạt động của nhóm cộng đồng cấp xã.

1. Truyền thông trực tiếp:

Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp thông qua các cuộc họp, hội nghị, buổi nói chuyện, tham vấn... tại cộng đồng để giới thiệu về dự án cũng như lấy ý kiến của người dân về các công việc triển khai tại địa phương.

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Truyền hình, thực hiện trên Đài truyền hình của tỉnh bằng cách biên tập, xây dựng và phát các phóng sự trên truyền hình. Sẽ thực hiện việc phát phóng sự vào những thời điểm thích hợp. Các phóng sự sẽ được biên tập lại, ghi thành đĩa DVD, VCD và CD phát cho các xã trong vùng dự án để các xã có thể chủ động trong công tác truyền thông.

- Truyền thanh: thực hiện đối với Đài phát thanh của tỉnh bằng cách biên tập, thiết kế nội dung chương trình phát thanh. Sẽ thực hiện việc phát chương trình vào những thời điểm thích hợp ở địa phương.

- Báo chí: cung cấp các thông tin liên quan đến việc triển khai dự án VLAP trên một số tờ báo tại địa phương.

- Đưa nội dung truyền thông của dự án lên trang Web của Ủy ban nhân dân tỉnh và/hoặc trang Web của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, hoạt động này bao gồm việc biên tập các nội dung truyền thông cập nhật đưa thông tin lên trang Web.

- Thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, thực hiện trên địa bàn toàn bộ các xã dự án trước và trong quá trình triển khai dự án tại địa bàn. Hoạt động này thực hiện thông qua việc cung cấp tài liệu, hỗ trợ biên tập nội dung truyền thanh, dịch ra tiếng dân tộc đối với các xã có dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu.

3. Biên tập, phát hành các tài liệu, tờ rơi

Cùng với Ban Quản lý dự án VLAP cấp Trung ương, Ban Quản lý dự án VLAP tỉnh Vĩnh Long sẽ biên tập, phát hành các tài liệu, tờ rơi để phát cho người dân tại các khu vực triển khai dự án cũng như được trưng bày tại trụ sở các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện dự án VLAP để mọi tổ chức, cá nhân có thể có được những thông tin cần thiết cơ bản về dự án VLAP. Hình thức bao gồm tài liệu nghiệp vụ về kỹ năng truyền thông để cung cấp cho những người thực hiện công tác này; tài liệu về chính sách, pháp luật và hệ thống thông tin đất đai được thể hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu; các tờ rơi, áp phích tuyên truyền. Việc thiết kế, biên tập phải nhằm đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của nhân dân nói chung, đặc biệt là của người dân ở nông thôn, miền núi nói riêng với nội dung thiết thực, thông điệp đơn giản, hình thức trình bày hấp dẫn người đọc.

IV. CÁC BƯỚC HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN :

1. Bước 1: Thiết lập cơ chế hỗ trợ

Mục tiêu bước này là tạo cơ chế thống nhất giữa các cơ quan và cộng đồng để hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch tham gia của người dân và khuôn khổ hành động khung dân tộc thiểu số.

Ban Quản lý dự án tăng cường tuyên truyền, trao đổi cũng như tạo sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý với UBND huyện về khung tham gia của người dân và khuôn khổ hành động khung dân tộc thiểu số. Khung tham gia của người dân và khuôn khổ hành động khung dân tộc thiểu số của tỉnh được thực hiện đồng thời với công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh và nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, xã được thành lập với nhiệm vụ góp phần nâng cao nhận thức của các đối tượng sử dụng đất về dự án VLAP cũng như tạo sự đồng thuận giữa các cơ quan thực hiện dự án. Nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện, xã có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thực hiện dự án tại địa bàn, đặc biệt là tại những nơi có người dân tộc thiểu số.

         Nhiệm vụ của nhóm tham gia cộng đồng cấp xã bao gồm :

- Tuyên truyền, cung cấp các hiểu biết, nhận thức chung về đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, trình tự, thủ tục về việc thực hiện các quyền : chuyển nhượng, chuyển đổi, cho tặng, thừa kế … , trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp

- Giới thiệu các nội dung của dự án VLAP, các dịch vụ cung cấp thông tin đất đai

- Phát tờ rơi, bướm tin tuyên truyền pháp luật

- Thông báo lịch đo đạc, đăng ký, cấp GCN, phát thư mời người dân đến tham gia các cuộc họp tham vấn  (nếu có)

- Hỗ trợ hướng dẫn các chủ sử dụng đất ký biên bản mốc giới thửa đất, bổ túc hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận

- Tổng hợp các ý kiến phản hồi của người dân để phản ánh về Ban quản lý dự án VLAP trong quá trình triển khai dự án

- Thực hiện các công tác hỗ trợ khác…

2. Bước 2: Công bố thông tin

Việc công bố thông tin nhằm mục đích:

- Xây dựng lòng tin và sự hiểu biết tích cực giữa các người dân địa phương về toàn bộ quá trình từ đo đạc, lập bản đồ địa chính đến cấp GCN.

- Đảm bảo sự tham gia tối đa của người sử dụng đất trong quá trình đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp GCN.

Quy trình quảng bá thông tin dự án bắt đầu trước khi nhà thầu đến địa bàn để triển khai gói thầu dịch vụ kỹ thuật. Cần thông báo một lịch trình rõ ràng để những người dân sinh sống xa nhà có thể trở về để cùng tham gia vào quá trình đo đạc, đăng ký và cấp GCN.

UBND cấp xã sẽ nhận tài liệu tuyên truyền (pano, tờ rơi có hình ảnh) trước khi diễn ra cuộc họp đầu tiên. Tờ rơi sẽ in sẵn và được trưng bày ở các địa điểm thuận tiện cho tất cả  người dân và được cấp phát tới từng hộ gia đình. Các tài liệu là một phần hỗ trợ cho các chương trình phát thanh công bố thông tin dự án.

Tại mỗi xã triển khai dự án phải tổ chức ít nhất một cuộc họp để phổ biến thông tin chung và kế hoạch, nội dung sẽ triển khai trên địa bàn xã. Ngoài ra còn có thể tổ chức  các cuộc họp khác nhằm bảo đảm mọi người dân của tất cả các ấp trong xã được thông báo tin đầy đủ. Cuộc họp phổ biến thông tin được tổ chức tại một điểm trong ấp hoặc liên ấp (từ 2 đến tối đa là 3 ấp). Ban quản lý dự án VLAP tỉnh là đơn vị chủ trì và phối hợp với UBND xã, nhà thầu và Nhóm thực hiện dự án huyện tổ chức thực hiện

Các cuộc họp cần tổ chức vào thời điểm thuận tiện, không trùng với thời gian làm việc của người dân địa phương, đặc biệt thu hút sự tham gia của phụ nữ.

Các cuộc họp công bố thông tin nhằm giải thích cho người dân địa phương về các quyền và nghĩa vụ của họ, cần trọng tâm vào một số các thông điệp chính và cần nhấn mạnh  các thông điệp này trong các tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng của dự án VLAP. Bước đầu, nội dung của các thông điệp sẽ bao gồm:

- Dự án VLAP triển khai đo đạc và cấp/cấp đổi GCN là một bước tiến dài hướng đến quản lý đất đai hiện đại. Sự tham gia của người sử dụng đất là quan trọng, vì vậy, những người sử dụng đất vắng mặt tại địa phương cần có mặt tại nhà khi tổ công tác triển khai tại khóm, ấp mình.

- Hoàn thiện việc cấp GCN sẽ đem lại lợi ích: GCN sẽ chính xác hơn và cập nhật; GCN sẽ ghi nhận đầy đủ tên của chủ sử dụng đất (nhất là trong trường hợp là tài sản chung của vợ và chồng).

- Dự án VLAP bảo đảm rằng quyền sử dụng đất được giữ nguyên như trước khi tiến hành đo đạc; dự án VLAP hoàn toàn không liên quan đến các chương trình phát triển đất đai. Dự án không thực hiện đo đạc đối với đất lâm nghiệp.

Khi tuyên truyền, phổ biến thông tin, các cán bộ kỹ thuật cần dùng các thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu và giải thích mọi thuật ngữ kỹ thuật trong các cuộc họp công bố thông tin.

Ngôn ngữ áp dụng: tiếng Việt, đối với những địa bàn có đông người dân tộc Khmer, có thể bố trí phiên dịch và dịch tài liệu sang tiếng Khmer.

Đảm bảo thông tin hai chiều trong các cuộc họp. Người dân địa phương có các câu hỏi, các vấn đề đặt ra liên quan đến bản thân họ hoặc cần được giải thích rõ, thông tin thêm trong các cuộc họp. Biên bản cuộc họp phải ghi được đầy đủ các câu hỏi, các vấn đề, đề xuất của người tham gia nêu ra cũng như số lượng người tham dự. Đây là tài liệu quan trọng cần được lưu giữ để đánh giá việc triển khai dự án.

3. Bước 3: Tham gia vào công tác đo đạc, lập bản đồ

Mục đích của việc tăng cường sự tham gia cộng đồng trong quá trình đo đạc và lập bản đồ là nhằm:

- Đảm bảo quá trình đo đạc và lập bản đồ được diễn ra chính xác và hiệu quả;

- Xác định các tranh chấp và tổ chức hòa giải (nếu có) theo đúng quy trình giải quyết tranh chấp của dự án.

Việc người sử dụng đất không hiểu đúng về mục đích, ý nghĩa của việc đo đạc sẽ cản trở việc họ cung cấp thông tin chính xác, gây cản trở đến tiến độ triển khai các công việc của dự án.

Người sử dụng đất tham gia xác định ranh giới đất tại hiện trường. Người sử dụng đất liền kề phải có mặt tại buổi xác định địa giới đất. Các bên thống nhất xác định ranh giới và cắm mốc giới bằng vật liệu bền vững (tốt nhất là trụ xi măng, trụ đá) để tránh tranh chấp sau này.

Đối với những thửa đất liền kề đang có công trình xây dựng và có rào xung quanh, ranh giới đất cũng cần được xác định với một điểm mốc chuẩn được thông nhất. Ranh giới được mô tả chi tiết trong hồ sơ đo đạc hoặc trong phác đồ đo đạc.

Yếu tố quan trọng để tăng cường tham gia cộng đồng

Ít nhất một người hướng dẫn đo đạc khác ngoài cán bộ địa chính được yêu cầu làm việc hợp pháp với các nhà đo đạc. Điều này sẽ giúp tăng cường trao đổi thông tin giữa nhà đo đạc và người dân địa phương.

Các đơn vị đo đạc tổ chức đo đạc theo cách thức làm tăng sự tham gia của chính quyền địa phương, người sử dụng đất và các đối tượng có liên quan khi có việc xác định ranh giới hoặc khi có các vấn đề liên quan đến đo đạc và lập bản đồ địa chính.

Cùng với các bước bắt buộc trong quy trình đo đạc và thành lập bản đồ địa chính của Bộ TNMT, dự án VLAP tăng cường sự tham gia của cộng đồng bằng các cách sau:

- Trước khi tiến hành đo đạc lập bản đồ, các nhà thầu cần hợp tác với các UBND xã và các phòng TNMT để bảo đảm việc công bố thông tin đã được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

- Các cán bộ đo đạc cần đặc biệt quan tâm đến người sử dụng đất không biết chữ. Họ được phép ký các mẫu quy định theo cách đơn giản.

- Người hướng dẫn của địa phương là người dân sống tại địa bàn để xác định ranh giới đất.

- Các cán bộ đo đạc báo cáo đến các UBND xã về bất kỳ trường hợp tranh chấp đất đai nào xảy ra. Quá trình hòa giải được bắt đầu ở ấp.

Trong quá trình đo đạc, cán bộ đo đạc phối hợp với các bên liên quan tổ chức một hoặc nhiều cuộc họp (nếu cần thiết) với người dân địa phương cùng với sự tham dự của đại diện chính quyền, đoàn thể để thu nhận các phản hồi và phát hiện các vấn đề  hoặc các tác động có thể xảy ra.

Dự án VLAP có quy trình đo đạc đất đai và cấp GCN được tiến hành với cách thức hoàn toàn độc lập với bất kỳ chương trình đo đạc chuyển đổi đất đai nào, và mọi người dân đều được thông báo đầy đủ về quy trình này.

Trong suốt quá trình cấp đổi GCN, tất cả người sử dụng đất được nhận GCN mới với quyền lợi tương đương như quyền lợi hiện có.

Trường hợp chủ sở hữu đất liền kề vắng mặt dài ngày, đơn vị đo đạc chịu trách nhiệm gửi mô tả ranh giới đất đến UBND xã nơi có đất. UBND xã sẽ chuyển thông tin đó đến chủ sở hữu đất liền kề. VPĐKQSDĐ cấp huyện có trách nhiệm gửi thông báo ba lần với mỗi lần cách nhau 10 ngày về vấn đề xác định ranh giới thửa đất trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ranh giới thửa đất sẽ được xác nhận và chấp nhận theo đúng với mô tả nếu không có tranh chấp xảy ra sau 30 ngày kể từ ngày có thông báo cuối cùng.

4. Bước 4: Tham gia vào công tác đăng ký đất đai và trao GCN

Mục đích của việc tăng cường tham gia cộng đồng trong quá trình thực hiện đăng ký đất đai và trao GCN là nhằm bảo đảm các người dân địa phương:

- Tập trung tham gia và cung cấp thông tin chính xác trong quá trình đăng ký đất;

- Người dân trực tiếp nhận GCN;

- Quá trình cấp mới, cấp đổi GCN hoàn toàn minh bạch và tin cậy.

* Đăng ký đất đai

Dự án VLAP cho phép một quy trình đơn giản, nhanh gọn để cấp GCN với một số lượng lớn mà vẫn nhanh và an toàn. Các phương pháp dưới đây được thực hiện để tăng cường sự tham gia cộng đồng.

- Thời gian đăng ký phải được thông báo trước ít nhất 30 ngày để người dân có thể thu xếp có mặt ở nhà để đăng ký. Số ngày cần cho việc đăng ký không ít hơn 30 ngày.

- Trường hợp cấp đối GCN, người sử dụng đất phải được đổi giấy cũ lấy giấy mới ngay. Họ xác nhận việc đã nhận GCN mới bằng việc ký vào danh sách có tên họ. Danh sách là một bản thông tin được in ra trong đó có thể hiện thực trạng của người sử dụng đất trước và sau khi được cấp đổi GCN.

- Giờ làm việc cho việc đăng ký và cấp GCN phải được kéo dài sao cho phù hợp với giờ làm việc của người sử dụng đất tại địa phương, đặc biệt đối với phụ nữ hoặc những người có thời gian làm việc trong ngày dài hơn bình thường.

- Trong quá trình đăng ký, người dân địa phương được thông báo bằng nhiều cách về đối tượng và điều kiện được cấp GCN theo quy định của pháp luật hiện hành. Thông tin được cung cấp sẽ làm tăng tính tin cậy.

Thông tin được cung cấp dưới các thuật ngữ dễ hiểu. Việc từ chối, trì hoãn  hoặc cung cấp thông tin không chính xác của người sử dụng đất sẽ khiến cho hồ sơ địa chính sẽ bị sai lệch và làm chậm quá trình thực hiện.

- Người sử dụng đất không biết chữ được dùng các cách đơn giản để ký.

- Các thông tin đăng ký cần được kiểm tra lại cẩn thận khi thực hiện đăng ký và được thông báo kịp thời cho người đăng ký để có thể sửa lại nếu cần thiết.

* Công bố thông tin

UBND xã thông báo danh sách những người được cấp GCN do cơ quan TNMT cung cấp.

Chu kỳ đăng thông báo hợp pháp là 15 ngày. Danh sách người sử dụng đất phải dễ tiếp cận. Một bản đồ thể hiện diện tích được đo đạc và cấp GCN trong dự án VLAP với nội dung giải thích cũng được đăng ở điểm công cộng.

Danh sách các hộ gia đình cũng được đăng ở nhiều điểm công cộng để nhận được các phản hồi  nhiều nhất có thể. Các thông tin liên quan cũng phải được cung cấp qua hệ thống loa phát thanh của xã.

Các thông báo qua loa phát thanh về nội dung khi nào và tại đâu các danh sách được đăng. Tại thời điểm đăng thông báo đại chúng, người sử dụng đất được thông báo  bằng ngôn ngữ dễ hiểu và quyền được gửi đơn khiếu nại và cách thức để khiếu nại.

Các kênh thu nhận phản hồi cần được mở rộng. Ví dụ như trưởng ban nhân dân ấp, hội trưởng hội nông dân, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản. Để hỗ trợ quy trình, người sử dụng đất có thể sử dụng cách diễn đạt thông thường mà không cần phải sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật, trình tự thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Chương 13-Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án VLAP.

* Hoàn thiện các nghĩa vụ tài chính

Các chương trình nâng cao nhận thức và tham gia cộng đồng cũng cần đề cập đến các quy định về thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi được cấp GCN.

Làm cho người dân hiểu được “thuế là nguồn thu chủ yếu của quốc gia” và hoàn thành nghĩa vụ tài chính là trách nhiệm chủ yếu của người sử dụng đất.

Các thông tin liên quan đến nghĩa vụ tài chính phải được ghi rõ trong GCN.

* Trao - nhận GCN 

Tiếp nhận GCN là bước cuối cùng của việc đăng ký. Ở nhiều nơi, người sử dụng đất địa phương chỉ tham gia vào các bước đầu của quy trình đăng ký và không nhận về GCN.

Trong dự án VLAP, hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng cần nêu bật sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cấp GCN. Người sử dụng đất cần hiểu GCN là một văn bản pháp lý cho thấy mối liên hệ pháp lý giữa họ và nhà nước. GCN là một bảo đảm cho người sử dụng đất để đầu tư trên đất của họ hoặc để thế chấp vay vốn cho công việc kinh doanh.

5. Bước 5: Tạo điều kiện sử dụng tốt thông tin đất đai

Mục đích của việc tăng cường sự tham gia cộng đồng trong quá trình duy trì là nhằm đảm bảo:

- Các hộ gia đình ở mọi địa phương có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ thông tin đất đai;

- Người sử dụng đất đăng ký mọi giao dịch mà thông tin địa chính vẫn bảo đảm chính xác.

* Tại cấp xã:

Cán bộ địa chính xã là người trực tiếp hoạt động để tăng cường sự tham gia cộng đồng với sự hỗ trợ từ UBND xã.

Cán bộ địa chính xã khuyến khích người sử dụng đất sử dụng dịch vụ đăng ký của Văn phòng ĐKQSDĐ. Thông tin trên các tờ rơi phải có đầy đủ.

Thủ tục tại các Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện cho phép người sử dụng đất ở các vùng sâu, vùng xa có thể hoàn thiện phần lớn thủ tục tại cấp xã.

* Với sự hỗ trợ của dự án VLAP, UBND xã, các tổ chức có liên quan nhận các tài liệu tuyên truyền của dự án VLAP gồm cả đĩa DVD và sử dụng các tài liệu này để thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng cho người dân địa phương dưới mọi cách thức có thể áp dụng tại địa phương.

* Các trung tâm văn hóa xã sẽ nhận được các cuốn tài liệu của dự án về quản lý đất đai. Các tài liệu này để phục vụ công cộng.

Kế hoạch triển khai Khung tham gia của người sử dụng đất và khuôn khổ hành động khung dân tộc thiểu số được cụ thể trong các Phụ lục đính kèm.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN :

1. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Vĩnh Long

- Lập kế hoạch hàng năm về nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện khuôn khổ hành động khung dân tộc thiểu số.

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng cho các huyện, xã tham gia dự án và các đối tượng có liên quan.

- Thành lập nhóm tư vấn cộng đồng cấp tỉnh và các nhóm tham gia cộng đồng cấp huyện tham gia dự án.

- Phối hợp với các địa phương tham gia dự án và nhà thầu trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng cho các đối tượng có liên quan trong việc thực hiện dự án.

- Tăng cường giám sát việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng tại các địa phương tham gia dự án.

- Tổng hợp, tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, phản hồi từ người dân về các vấn đề liên quan đến triển khai dự án VLAP và/hoặc chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Trách nhiệm của phòng Tài nguyên và Môi trường

- Cung cấp cho UBND các xã những tài liệu tuyên truyền của dự án với số lượng phù hợp.

- Cung cấp đầy đủ và hiệu quả các thông tin đất đai cho mọi đối tượng có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

- Phối hợp với đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan tổ chức họp dân thông báo cho người sử dụng đất về mục đích và các nội dung triển khai của dự án trên địa bàn, khuyến khích tham gia ý kiến của cộng đồng trong các buổi họp, tham vấn về hiệu quả của dự án.

- Tiếp nhận và phối hợp xử lý các vướng mắc cũng như các khiếu nại, tranh chấp đất đai trong quá trình thực hiện dự án.

3. Trách nhiệm của UBND cấp xã

- Thành lập nhóm triển khai cấp xã bao gồm đại diện của UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể và các trưởng ban nhân dân ấp để hỗ trợ việc triển khai các hoạt động của dự án tại xã, ấp.

- Tổ chức họp dân thông báo cho người sử dụng đất về mục đích và các nội dung triển khai của dự án trên địa bàn, việc xác định ranh giới sử dụng đất; khuyến khích tham gia ý kiến của cộng đồng trong các buổi họp, thảo luận các vấn đề sẽ phát sinh và phương án xử lý trong quá trình triển khai dự án. Các cuộc họp dân được tổ chức theo từng xã, ấp, cụm dân cư tùy theo điều kiện thực tế của địa phương.

- Lựa chọn cá nhân có uy tín, am hiểu về tình hình quản lý, sử dụng đất tại địa phương để cùng tham gia dẫn đạc, cùng với người sử dụng đất xác định ranh giới khi thực hiện đo đạc ngoài thực địa, tư vấn, giải thích và hòa giải trong các trường hợp có tranh chấp về ranh giới sử dụng đất.

- Hỗ trợ việc tuyên truyền, giải thích, đôn đốc, vận động người dân cắm mốc hoặc phân định ranh giới thửa đất đúng thời gian quy định và ký nhận trong bản mô tả ranh giới mốc, mốc giới thửa đất.

- Cử cán bộ địa chính cùng đơn vị đo đạc xác định ranh giới hành chính của xã với các xã giáp ranh và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đo đạc và đăng ký cấp giấy chứng nhận tại xã.

- UBND xã cùng với đại diện các đoàn thể, trưởng ấp, đại diện cộng đồng dân cư thực hiện việc hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai của địa phương mình để tạo điều kiện  thuận lợi cho triển khai công tác đo đạc và hạn chế tối thiểu việc khiếu kiện vượt cấp trong quá trình triển khai dự án.

4. Trách nhiệm của đơn vị thi công

- Lập kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm, nhân sự và thiết bị sử dụng trước khi triển khai công việc tại mỗi xã. Kế hoạch này phải phù hợp với Khung tham gia của người sử dụng đất và khuôn khổ hành động khung dân tộc thiểu số của dự án cũng như được sự thống nhất của Ban quản lý dự án VLAP tỉnh. Nhà thầu phải cử người theo dõi việc tham vấn cộng đồng.

- Tham gia và giải thích cho người sử dụng đất các vấn đề có liên quan đến các tác nghiệp trong quá trình đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp GCN.

- Trực tiếp tham gia các cuộc họp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng để thông báo những nội dung đo đạc sẽ triển khai ở địa phương và cùng phối hợp thực hiện.

- Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm thông báo cho UBND xã để giải quyết theo quy định của pháp luật đất đai. Nếu tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng và đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp sử dụng thành hai bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi UBND xã để giải quyết.

STN&MT - (Nguồn : Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 30/12/2011)

 


Các tin đã đưa
  Kế hoạch hành động Dân tộc thiểu số thuộc Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (viết tắt là Dự án VLAP).  (29/02/2012)
  Thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện dự án Khu dân cư - dịch vụ Phước Yên  (28/02/2012)
  Kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển  (28/02/2012)
  Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2012 trên địa bàn tỉnh  (24/02/2012)
  UBND cấp xã không còn thẩm quyền đặng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất  (10/02/2012)
  Hoạt động khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh  (09/02/2012)
  Chủ trương lập Đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020  (09/02/2012)
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012  (17/01/2012)
  Kết quả quan trắc môi trường năm 2011  (17/01/2012)
  Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường  (06/01/2012)
  Gần 686 triệu đồng thực hiện Kế hoạch hành động Dân tộc thiểu số  (05/01/2012)
  Từ ngày 01/01/2012: Áp dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản  (02/12/2011)
  Thu hồi và giao 3.669,8m2 đất cho Ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh  (23/11/2011)
  Uỷ quyền tổ chức kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường  (18/11/2011)
  Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì  (11/11/2011)
Thông tin mới Thông tin mới
Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội

Thông tin Cần biết

Chương trình chuyên đề Việt Nam Online - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 Góp ý dự thảo văn bản
Thông báo của UBND tỉnh Thông báo của UBND tỉnh
Người dùng đang truy cập
Người đang truy cập : Số người đang truy cập:
Khách: Khách: 13
Thành viên Thành viên : 0
Tổng số : Tổng số: 13

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long

 
Web site các đơn vị trong tỉnh