HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
25/04/2012 10:20:50 SA
Quy định về bầu cử Trưởng ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 25/4/2012, UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định ban hành “Quy định về bầu cử Trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

I. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1. Quy định này áp dụng khi thực hiện việc bầu cử Trưởng ấp, khóm (gọi chung là Trưởng ấp) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) và các tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này.

II. Nguyên tắc bầu cử.

1. Việc bầu cử Trưởng ấp tùy theo điều kiện của từng địa phương để có thể tổ chức kết hợp tại hội nghị ấp hoặc tổ chức thành cuộc bầu cử riêng:

a) Trường hợp tổ chức bầu cử Trưởng ấp kết hợp tại Hội nghị ấp được tiến hành theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

b) Trường hợp bầu cử Trưởng ấp được tổ chức thành cuộc bầu cử riêng, phải thực hiện theo đúng các bước quy định tại Quy trình này và được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

2. Đại diện hộ gia đình có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại ấp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử Trưởng ấp.

III. Tiêu chuẩn Trưởng ấp.

Trưởng ấp là người đại diện cho nhân dân và đại diện cho chính quyền cấp xã để thực hiện một số nhiệm vụ hành chính và tự quản tại ấp. Trưởng ấp phải có các tiêu chuẩn sau:

1. Tuổi đời: Từ 21 tuổi trở lên; có hộ khẩu thường trú tại ấp.

2. Lý lịch rõ ràng, sức khỏe tốt, đủ điều kiện đáp ứng nhiệm vụ.

3. Là người trung thành với tổ quốc Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, được đa số nhân dân tín nhiệm, bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trung tâm đoàn kết thống nhất trong cộng đồng dân cư.

4. Trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; có hiểu biết và có kiến thức quản lý nhà nước, có kinh nghiệm trong công tác xã hội, biết tổ chức, quản lý, có năng lực và phương pháp vận động tổ chức, nhân dân thực hiện tốt công việc của cộng đồng và nhiệm vụ trên giao, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.

IV. Chuẩn bị bầu cử.

1. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức bầu cử, UBND cấp xã ra quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử Trưởng ấp; chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác mặt trận cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử.

2. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng ấp.

a) Thành phần hội nghị:

Trưởng Ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng ấp, Chi ủy Chi bộ ấp, Trưởng các tổ chức đoàn thể (Chi hội trưởng Nông dân, Chi hội trưởng Phụ nữ, Chi hội trưởng Cựu chiến binh, Bí thư Chi đoàn thanh niên, Chi hội trưởng thanh niên).

b) Nội dung hội nghị:

Trưởng ấp, công bố Quyết định của UBND cấp xã về ngày tổ chức bầu cử Trưởng ấp, phổ biến kế hoạch tổ chức bầu cử, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho công tác tổ chức bầu cử.

3. Trưởng Ban công tác Mặt trận phổ biến tiêu chuẩn, dự kiến số lượng, công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử Trưởng ấp (từ 02 người trở lên).

4. Cuộc họp Ban công tác Mặt trận có Thư ký lập biên bản trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần, tổng số người được triệu tập, số người tham dự, nội dung và nhận xét của hội nghị về những ưu điểm, nhược điểm của người được dự kiến giới thiệu ứng cử để báo cáo với Chi ủy Chi bộ ấp.

V. Hội nghị cử tri.

Tổ chức hội nghị cử tri để thảo luận điều kiện, tiêu chuẩn và giới thiệu ứng cử:

1.Thành phần hội nghị:

a) Trưởng Ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng ấp mời cử tri trong ấp. Hội nghị ấp được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ trong ấp dự.

b) Trưởng ấp mời đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp xã; đại diện Chi ủy Chi bộ, Chi đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ...của ấp cùng dự hội nghị.

2. Nội dung, thủ tục, trình tự:

a) Trưởng ban công tác Mặt trận tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; giới thiệu Thư ký hội nghị.

b) Trưởng ấp công bố Quyết định của UBND cấp xã về ngày tổ chức bầu cử, kế hoạch bầu cử; báo cáo công tác nhiệm kỳ qua và tự phê bình trước hội nghị cử tri.

c) Trưởng ban công tác Mặt trận phổ biến điều kiện, tiêu chuẩn Trưởng ấp và dự kiến danh sách những người ra ứng cử của Ban công tác Mặt trận (giới thiệu từ 02 người trở lên).

d) Hội nghị tham gia thảo luận điều kiện, tiêu chuẩn và giới thiệu người ứng cử hoặc tự ứng cử.

đ) Thông qua biên bản cuộc họp.

e) Trưởng ban công tác Mặt trận ấp kết thúc hội nghị.

VI. Tổ chức hội nghị để thống nhất và ấn định danh sách những người ứng cử Trưởng ấp.

Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp triệu tập và chủ tọa hội nghị.

1. Thành phần hội nghị:

a) Đại diện Lãnh đạo Chi ủy Chi bộ, Trưởng các tổ chức đoàn thể (Bí thư Chi đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi).

b) Mời đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Thường trực UBMTTQVN cấp xã dự hội nghị.

2. Nội dung, thủ tục, trình tự:

a) Trưởng Ban công tác Mặt trận nêu mục đích; nội dung; giới thiệu đại biểu; Thư ký hội nghị thông qua danh sách những người được Ban công tác Mặt trận, cử tri giới thiệu và người tự ứng cử.

b) Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn Trưởng ấp, hội nghị thảo luận và ấn định số người ứng cử Trưởng ấp. Số người ứng cử ít nhất là 02 người để cử tri lựa chọn bầu một người.

c) Hội nghị lập biên bản ghi rõ thành phần hội nghị, tổng số người được triệu tập, số người có mặt, nội dung, diễn biến hội nghị và thỏa thuận cuối cùng của hội nghị lập danh sách ấn định những người ứng cử Trưởng ấp.

d) Ban công tác Mặt trận ấp, hướng dẫn các ứng cử viên làm đơn xin ứng cử, lí lịch, tiểu sử tóm tắt.

đ) Ban công tác Mặt trận ấp tổng hợp báo cáo xin ý kiến Chi ủy Chi bộ và Cấp ủy cấp trên.

e) Đảng ủy và UBND, UBMTTQVN xã, phường, thị trấn xem xét thống nhất nhân sự và thông báo cho Cấp ủy, Trưởng ấp và Ban công tác Mặt trận ấp thực hiện.

VII. Thành lập tổ bầu cử.

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tùy theo địa hình và cử tri ở các ấp để thành lập ở mỗi ấp số lượng tổ bầu cử cho phù hợp chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức bầu cử Trưởng ấp. Mỗi tổ bầu cử từ 05 đến 07 người do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban công tác Mặt trận làm Tổ trưởng. Thư ký và các thành viên khác gồm đại diện của tổ chức Đảng; tổ chức đoàn thể trong ấp là những người không có tên trong danh sách ứng cử. Tổ bầu cử có Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký và các Ủy viên.

2. Tổ bầu cử có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Lập và niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử, danh sách ứng cử viên chậm nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức bầu cử.

b) Nhận tài liệu và phiếu bầu (có đóng dấu của UBMTQVN cấp xã ở góc trái phía trên của phiếu bầu) từ UBND cấp xã để phát cho cử tri trong ngày bầu cử, chuẩn bị hòm phiếu.

c) Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, danh sách ứng cử viên, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn 05 ngày trước ngày bầu cử.

d) Bố trí, trang trí phòng bỏ phiếu.

đ) Tổ chức ngày bầu cử theo đúng nội quy của phòng bỏ phiếu.

e) Xét giải quyết những khiếu nại về bầu cử.

g) Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu.

h) Công bố kết quả bầu cử.

i) Báo cáo kết quả bầu cử, chuyển giao biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu và các tài liệu liên quan đến việc bầu cử Trưởng ấp lên UBND cấp xã.

3. Tổ bầu cử hết nhiệm vụ khi đã công bố kết quả bầu cử cho nhân dân biết và trình đầy đủ các thủ tục liên quan đến công tác bầu cử Trưởng ấp lên UBND cấp xã.

VIII. Trình tự bầu cử.

1. Cuộc bầu cử tiến hành bắt đầu từ 07 giờ sáng và kết thúc vào lúc 13 giờ chiều cùng ngày, trường hợp khi có 100% cử tri trong danh sách được niêm yết đi bỏ phiếu thì Tổ bầu cử có thể kết thúc cuộc bỏ phiếu sớm hơn.

2. Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri không phải là người ứng cử.

3. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu và tự mình đi bầu, không được nhờ người khác bỏ thay. Trường hợp cử tri đi vắng xa nhà hoặc già yếu, ốm đau, không tự mình đi bỏ phiếu được thì báo cáo cho tổ bầu cử biết để ghi rõ vào cột ghi chú của danh sách cử tri không tham gia bầu cử.

IX. Việc kiểm phiếu.

1. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

2. Trước khi mở hòm phiếu Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu còn không sử dụng và phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

X. Những phiếu sau đây là không hợp lệ.

1. Phiếu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát.

2. Phiếu không đóng dấu của UBMTTQVN cấp xã.

3. Phiếu để số người được bầu hai người trở lên.

4. Phiếu gạch, xóa hết tên những người ứng cử.

5. Phiếu ghi tên người khác ngoài danh sách người ứng cử, phiếu có viết thêm.

XI. Kết quả bầu cử.

1. Sau khi kiểm phiếu xong Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu, xác nhận kết quả kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ:

a) Số người được đề cử, ứng cử.

b) Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình của ấp, khóm.

c) Số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri có tên trong danh sách.

d) Số phiếu phát ra.

đ) Số phiếu thu vào.

e) Số phiếu hợp lệ.

g) Số phiếu không hợp lệ.

i) Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử; tỷ lệ so với số phiếu hợp lệ.

2. Biên bản kiểm phiếu xác định kết quả bầu cử được thành lập 03 bản phải có chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký và hai cử tri chứng kiến việc kiểm phiếu để gửi đến UBND cấp xã, 01 bản gửi UBMTTQVN cấp xã và 01 bản lưu hồ sơ.

XII. Thể lệ bầu cử.

1. Trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu số cử tri tham gia bỏ phiếu chưa được quá nửa số cử tri ghi trong danh sách hoặc kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ, so với tổng số cử tri hoặc đại diện hộ trong toàn ấp thì phải tiến hành tổ chức bầu cử lại. Ngày tổ chức bầu cử lại do UBND cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

2. Trường hợp tổ chức bầu cử lại lần thứ 2 vẫn không bầu được Trưởng ấp, thì Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cử Trưởng ấp lâm thời trong số những người ứng cử Trưởng ấp chính thức để điều hành hoạt động của ấp cho đến khi bầu được Trưởng ấp mới.

3. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cử Trưởng ấp lâm thời, UBND cấp xã phải tổ chức bầu cử Trưởng ấp mới và việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp được hướng dẫn thực hiện theo quy định này.

XIII. Tổ chức bầu cử Trưởng ấp tại hội nghị ấp.

1. Hội nghị bầu Trưởng ấp được tiến hành khi có trên 50% số cử tri đại diện hộ gia đình trong ấp tham dự.

2. Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định;

3. Nếu bằng hình thức giơ tay, tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bằng hình thức bỏ phiếu kín, tổ bầu cử làm nhiệm vụ trình tự theo quy định tại Điều 9, 10, 11, 12, 13 của Quy định này.

XIV. Công nhận kết quả bầu cử.

1. Người trúng cử là người có quá nửa số phiếu hợp lệ và nhiều phiếu hơn.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản, phiếu bầu, các tài liệu liên quan và khiếu nại (nếu có) của Tổ trưởng tổ bầu cử, UBND cấp xã xem xét, ra Quyết định công nhận người trúng cử Trưởng ấp hoặc quyết định tổ chức ngày bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Trưởng ấp chính thức hoạt động khi có Quyết định công nhận của UBND cấp xã.

N.H.N


Các tin đã đưa
  Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phụ cấp 1,3  (12/03/2012)
  Hướng dẫn tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khóm ở xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố  (06/03/2012)
  Thư của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thân ái gởi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế Vĩnh Long nhân "Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2012"  (23/02/2012)
  Thông qua đề án thành lập thị xã Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long  (19/12/2011)
  Tiếp tục thức hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận  (30/09/2011)
  Vĩnh Long đưa 50 Đại biểu tham dự lớp tập huấn kiến thức pháp luật liên quan tới HĐND và Đại biều HĐND tại tỉnh Đồng Tháp  (12/09/2011)
  Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (08/08/2011)
  Khai mạc kỳ họp lần thứ 2 HĐND tỉnh khóa VIII  (27/07/2011)
  Sở Công thương trả lời ý kiến của cử tri xã Chánh An, huyện Mang Thít  (26/07/2011)
  Tiến độ thực hiện các nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh khoá VII, ngày 08/12/2010  (22/07/2011)
  Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn bầu thành viên UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016.  (21/07/2011)
  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân  (20/07/2011)
  Phê chuẩn thành viên Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm, nhiệm kỳ 2011-2016  (20/07/2011)
  Triệu tập kỳ họp lần thứ 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII  (19/07/2011)
  Phê chuẩn thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2011-2016  (19/07/2011)
Thông tin mới Thông tin mới
Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội

Thông tin Cần biết

Chương trình chuyên đề Việt Nam Online - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 Góp ý dự thảo văn bản
Thông báo của UBND tỉnh Thông báo của UBND tỉnh
Người dùng đang truy cập
Người đang truy cập : Số người đang truy cập:
Khách: Khách: 90
Thành viên Thành viên : 0
Tổng số : Tổng số: 90

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long

 
Web site các đơn vị trong tỉnh