CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  
09/04/2012 5:08:32 CH
Nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ tỉnh Vĩnh Long năm 2012

(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 09/4/2012, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 875/UBND-HCTC chỉ đạo Thủ trưởng các sở ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 của tỉnh.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức trong toàn tỉnh và chuẩn hóa hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ để phục vụ tốt hơn trong việc chỉ đạo điều hành đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg, ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 của tỉnh Vĩnh Long như sau:

1. Công tác tổ chức và cán bộ

a) Sở, ban, ngành có quy mô tổ chức lớn bố trí công chức - viên chức làm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ chuyên trách; Cơ quan, đơn vị có quy mô tổ chức nhỏ bố trí công chức - viên chức văn thư kiêm nhiệm lưu trữ hoặc cán bộ nghiệp vụ kiêm văn thư, lưu trữ đảm bảo đúng tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức văn thư, lưu trữ theo quy định để thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức.

b) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với công chức làm công tác quản lý nhà nước ở cấp huyện và cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện nhất là ở cấp xã.

c) Thực hiện tốt các chế độ phụ cấp thuộc ngành lưu trữ (phụ cấp độc hại, hiện vật) đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác lưu trữ theo quy định hiện hành.      

2. Công tác xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ

a) Sở Nội vụ kết hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Lưu trữ đến các cơ quan tổ chức trong toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ. Rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật hiện hành để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

b) Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới (đối với nơi chưa có) quy chế công tác văn thư, lưu trữ; danh mục hồ sơ cơ quan; danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu của cấp huyện, bảng thời hạn bảo quản tài liệu.

3. Về chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ đối vối các cơ quan, tổ chức trong tỉnh

Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện, thành phố, các xã phường thị trấn năm 2012 nội dung kiểm tra cần tập trung vào các vấn đề sau:

a) Triển khai, phổ biến các văn bản mới của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. Các cơ quan, đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO khi xây dựng, cải tiến quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ phải đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành về văn thư, lưu trữ.

b) Công tác tổ chức và cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ về: biên chế, trình độ nghiệp vụ cán bộ văn thư, lưu trữ; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành của nhà nước.

c) Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ: danh mục hồ sơ; bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan, tổ chức; danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh và kho lưu trữ cấp huyện. 

d) Thực hiện các nghiệp vụ văn thư

- Thống nhất thực hiện soạn thảo văn bản trên phần mềm chuẩn hóa của Bộ Nội vụ chỉ đạo tại Quyết định số 3662/QĐ-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2011 và theo hướng dẫn tại theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Thực hiện việc quản lý văn bản đi, văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo hướng dẫn tại văn bản số 425/VTLT-NVTW ngày 18/7/2005 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

- Cấp xã thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2011/BNV ngày 08/11/2011của Bộ Nội vụ Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

đ) Thực hiện nghiệp vụ lưu trữ

- Thu thập tài liệu đã giải quyết xong vào lưu trữ cơ quan, giải quyết tài liệu tồn đọng, tổ chức chỉnh lý kỹ thuật đối với khối lượng tài liệu này ở các cơ quan, đơn vị và thực hiện giao nộp tài liệu đến hạn, quá hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử.

- Thực hiện việc xác định giá trị tài liệu, tiêu hủy tài liệu hết giá trị của cơ quan, đơn vị đúng thủ tục, trình tự theo quy định;

- Việc thực hiện chế độ thống kê, kiểm kê tài liệu lưu trữ và báo cáo thống kê nhà nước định kỳ hàng năm theo các Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV, Quyết định 14/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ;

- Về phòng, kho bảo quản tài liệu lưu trữ; đầu tư trang thiết bị bảo quản an toàn tài liệu như: kệ, cặp hộp, bìa hồ sơ đựng tài liệu lưu trữ; định kỳ vệ sinh, phòng chống côn trùng phá hoại nhằm bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ;

- Kiểm tra và thực hiện việc bảo trì, sửa chữa hoặc trang bị mới các thiết bị, phương tiện thiết yếu để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu trong kho lưu trữ như: thiết bị chữa cháy, báo cháy, chống cháy; máy điều hoà nhiệt độ; giá, hộp, bìa hồ sơ, cặp tài liệu,... trong kho lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Công tác bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ, tránh tình trạng tài liệu bị hư hỏng do yếu tố môi trường, côn trùng phá hại.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ

Thực hiện nghiêm các phần mềm ứng dụng dùng chung đã triển khai đang vận hành và thực hiện ứng dụng trên toàn hệ thống mạng tin học của UBND tỉnh về quản lý công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo đúng theo nghiệp vụ quy định.

Ngoài nhiệm vụ chung các ngành, các cấp triển khai thực hiện trong năm 2012, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ

Nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động tuyên truyền của năm 2012 là triển khai, phổ biến Luật Lưu trữ được Quốc hội Khoá XIII thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới về văn thư, lưu trữ cho cơ quan, tổ chức trong toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị tài liệu lưu trữ.

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

a) Tập huấn Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Phần mềm chuẩn hóa về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quyết định số 3662/QĐ-BNV; Văn bản số 425/VTLT-NVTW ngày 18/7/2005 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về quản lý văn bản đi, văn bản đến; Lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan cho các sở, ban, ngành tỉnh cấp huyện, cấp xã là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

            b) Sở Nội vụ tổ chức từ 01- 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho CCVC trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan, đơn vị chưa qua đào tạo; mở một số lớp tập huấn nghiệp vụ theo chuyên đề trên cơ sở cân đối nguồn kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

            c) Tổ chức kiểm tra công tác VTLT: Tiếp tục kiểm tra, phúc tra công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan, đơn vị chưa được kiểm tra hoặc đã kiểm tra nhưng chưa thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ.

3. Thu thập chỉnh lý tài liệu tích đống

a) Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ cấp tỉnh, lưu trữ cấp huyện, thành phố chọn lọc những hồ sơ, tài liệu có giá trị đến hạn nộp lưu để giao nộp vào lưu trữ tỉnh theo hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Lập kế hoạch thu thập tài liệu giao nộp của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu cấp tỉnh và cấp huyện.

b) Chủ tịch UBND huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Lưu trữ tỉnh chuẩn bị tài liệu và lập các thủ tục theo quy định hiện hành về giao nộp tài liệu để thực hiện nộp lưu tài liệu có giá trị lịch sử của huyện, thành phố vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

c) Việc chọn lọc và giao nộp tài liệu lưu trữ lịch sử từ cấp huyện về cấp tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại các Công văn số 316/LTNN-NVĐP ngày 24 tháng 6 năm 1999 và Công văn số 319/VTLTNN-NVTW ngày 01 tháng 6 năm 2004.

d) Khối lượng tài liệu lưu trữ tồn đọng chưa được chỉnh lý ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đặc biệt là cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chưc chủ động giải quyết dứt điểm tài liệu tích đống, chọn lọc những tài liệu có giá trị để bảo quản và sử dụng.

4. Kinh phí hoạt động cho công tác văn thư, lưu trữ

Sở Tài chính phân bổ kinh hợp lý đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ văn thư, lưu trữ của cơ quan; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức bố trí kinh phí hợp lý cho hoạt động văn thư, lưu trữ trong đó cần tập trung sửa chữa cải tạo, nâng cấp kho lưu trữ hiện có; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; thống kê, rà soát và chỉnh lý tài liệu tồn đọng; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác văn thư – lưu trữ; bảo quản, công bố giới thiệu và khai thác sử dụng tài liệu nhằm phát huy hiệu quả nhất giá trị tài liệu lưu trữ.

N.H.N


Các tin đã đưa
  Sẽ xử lý nghiêm cán bộ uống rượu, bia trong giờ làm việc, nghỉ trưa  (09/04/2012)
  Thành lập Đội kiểm tra trật tự đô thị thành phố Vĩnh Long  (06/04/2012)
  Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (06/04/2012)
  Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012 - 2015  (05/04/2012)
  Tình hình đầu tư xây dựng quý 1 năm 2012  (04/04/2012)
  Tiết kiệm 7 tỷ từ cải cách thủ tục về đăng ký giao dịch bảo đảm  (03/04/2012)
  Quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp  (02/04/2012)
  Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý I năm 2012  (29/03/2012)
  Phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất  (28/03/2012)
  Thành lập Ban chỉ đạo diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012  (28/03/2012)
  Không thu hồi số tiền đã hỗ trợ lãi suất cho hộ đủ tiêu chuẩn là hộ nghèo  (26/03/2012)
  Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng  (23/03/2012)
  Cần đẩy mạnh áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính  (23/03/2012)
  Thông báo chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng  (22/03/2012)
  Năm 2011, tỉnh Vĩnh Long tiết kiệm điện được 9.699.586 KWh  (21/03/2012)
Thông tin mới Thông tin mới
Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội

Thông tin Cần biết

Chương trình chuyên đề Việt Nam Online - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 Điểm tin nỗi bật trong tháng
Thông báo của UBND tỉnh Thông báo của UBND tỉnh
Người dùng đang truy cập
Người đang truy cập : Số người đang truy cập:
Khách: Khách: 17
Thành viên Thành viên : 0
Tổng số : Tổng số: 17

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long

 
Thông tin Sức khỏe
thue xe du lichthuê xe du lịchthue xe du lich 4 chothuê xe du lich 4 chỗthue xe du lich 7 chothuê xe du lịch 7 chỗthue xe du lich 16 chothuê xe du lịch 16 chỗthue xe du lich 29 chothuê xe du lịch 29 chỗthue xe du lich 45 chothuê xe du lịch 45 chỗthue xe du lich 50 chothuê xe du lịch 50 chỗdich vu cho thue xedịch vụ cho thuê xechua ngu ngayNoi me daythuc uong giam can, Duoc lieu tu nhienthuoc fucoidancoenzyme q10FAZ trị bệnh huyết áp cao,Sam ngoc linhthuc don giam can lowcarb, best slimlitefit usa,  cao hồng sâm, nhân sâm tươi hàn quốcnam lim xanh, tham my han quoc, nang mui s linenang nguc noi soi, sua mui han quoc, got mat noi soi, got mat v line, got mat trai xoan, thẫm mỹ hàn quốc, nâng mũi s line, nâng ngực nội soi, gọt mặt v line, phẫu thuật hàm hô, thue xe du lich, cho thue xe dua don nhan vien, cây nước nóng lạnhmáy tính tiền, cho thue xe cuoi gia re, thue xe di san bay, thuê xe dài hạnto chuc sinh nhat tam that bac, sữa onesource, nhat ban hai duoc,nam lim xanh quang nam chinh goc, cay an xoa, Vitamin tong hopthoai hoa khopFucoidan thuoc tri ung thu, Nấm Lim XanhPhòng Vé Máy Baynam lim xanh, thuoc giam can, Rich Slim, seo google, SUPER SLIM USA, sms kute,Velove Slimming, Curve Slimming, Express Slimming, Ever Slim, Beauty Lady, Superior Fat Burner, Slim Body, Slim Beauty, Decatrim, 3 Day Diet Pill, Excellence Losing Weight Capsules, Collagen Slim, Biotin Collagen Slim, Great Slim, Super Fat Burner, Perfect Slim USA, RELACORE, BEAUTIFUL SLIM BODY, BEST SLIM USA, SlimFit USA, Apidexin, dang ky 3g mobifone, tham my han quoc, 
Thông tin Giải trí
Giong hat Viet nhidang ky 3g mobi, Kiếm tiền onlinetranh sơn dầuđèn ledgame google, tai game iwin, tai game avatar, nap the game onlinekiem tien online, tai game bigone, tai iwin, tai ibet88, tai tra chanh quan, tai game avatar, tai ionline, game avatar, giam can nhanh, tai bigone garden, tai ionline, tuoi nho giot
Liên kết Hữu ích

vietnam holidaysmekong delta travelDu Học Phần Lanbarrier tự động, cho thuê bàn ghế,  dien thoai skyĐồng hồ chính hãngsan go, Game Bắn SúngĐồng phụcmay đồng phục,  giá sàn gỗ công nghiệp,  du lich thai lan gia re, Khách sạn Đà Lạt, Tour to Sapa, Tours to Myanma, times city, tư vấn du học mỹcho thuê chung cư hei towerchung cư điện lực hei towertai gamelioa,  vietnam visabiet thu dep,  nha pho,  Dịch vụ seo từ khóaTaxi tải, nội thất, tham tusim so depdu lich mua samtranh dong ho, tai game bigkoolcong xep, nha dep choi game nau an dau bep, tip bong daVietnam visa, tai game avatartai game iwintai game bigonedien thoai skyđồng hồ CitizenĐồng hồ Seiko, du lich mien tay Game Thần BàiChoi Game haytai game, Sim so dep, sim so dep, sim so dep gia reẨm thực Tây Nguyên, Nhà hàng ẩm thực, Món ăn uống ngonQuần áo nam nữ, Đồ cho mẹ và bé, Mua bán giày dépMua bán đồng hồMắt kính nam nữ, Quần Jeans nam nữ, Cà phê sạch, Café nguyên chất, Giày dép nam nữ, biểu thuế xnk 2014, dong ho nam, ban ghe inoxquan ao so sinhTúi xách Ipad _ túi xách laptopgiay nuSky A830,Vietnam Tours,  Burma tours, famiana resort, anoasis beach resort, cap quang fptTruyen hinh An Vien, Bep tu, Bếp từ cao cấp, Bếp từ, Bếp điện từ, bep gas, Thiết kế tủ bếp, Phần mềm bán hàng, Phần mềm quản lý bán hànggia ke sieu thi, game android2 day diet, Vietnam Visa On Arrival, vé máy bay, game android, game avatar, Amazon Free Shipping Code, choi game, lap mang fpt, tieng anh giao tiepthiet ke web, xuong inKhách sạn Đà Lạt giá rẻ, thiết kế phòng karaoke, lam phim 3d, sua ong chua tuoi, tin kinh tedich vu seo, Vietnam visa on arrial, Tủ sấy,  nam chagaxao tam phan, Công ty quảng cáo, Làm bảng hiệu công  ty, Thiết kế thi công shop thời trangGlenn Doman,  Thi công mặt dựng alu,Thiết kế thi công showroom,Machine ToolsProtandim, chung cư hyundai hillstate, Chung cư royal city

Web site các đơn vị trong tỉnh