Thông tin chi tiết về Hướng dẫn Thủ tục hành chính
2. Thủ tục giao đất, cho thuê đất

2. Thủ tục giao đất, cho thuê đất :

a/. Thủ tục giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh :

- Nơi tiếp nhận hồ sơ : Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đối tượng áp dụng :

+ Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là người sử dụng đất đối với đất cho các đơn vị đóng quân; đất làm căn cứ quân sự; đất làm các công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh; nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân; đất thuộc các khu vực mà Chính phủ giao nhiệm vụ riêng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, bảo vệ và sử dụng;

+ Các đơn vị trực tiếp sử dụng đất là người sử dụng đất đối với đất làm ga, cảng quân sự; đất làm các công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc phòng,an ninh; đất làm kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân; đất làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi huỷ vũ khí; đất xây dựng nhà trường, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân; đất làm trại giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý;

+ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an tỉnh; Công an huyện, thị xã; Công an phường, thị trấn; đồn biên phòng là người sử dụng đất đối với đất xây dựng trụ sở.  

- Hồ sơ nộp : lập thành 02 bộ, bao gồm :

+ Đơn xin giao đất;

+ Trích sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

+ Văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy nhiệm.

- Trình tự thực hiện (33 ngày làm việc) :

+ Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra và gửi 1 bộ hồ sơ cho VP ĐKQSDĐ trực thuộc; hướng dẫn UBND huyện, thị xã lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng;

+ Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, VP ĐKQSDĐ làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ xin giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường (Nếu có trích đo địa chính thửa đất thì thời gian được tăng thêm nhưng không quá 20 ngày làm việc).

+ Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND tỉnh quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND tỉnh xem xét, ký và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định thu hồi đất, giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện; thông báo cho UBND huyện, thị xã để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

+ Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa.

- Lệ phí thu :

+ Lệ phí trích lục : 10.000 đồng/văn bản .

+ Lệ phí cấp GCN quyền sử dụng đất : 100.000 đồng/ giấy (tổ chức).

+ Lệ phí thẩm định cấp chứng nhận   : 30.000 đồng/ giấy (tổ chức)

b/. Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho các đối tượng sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND Tỉnh :

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ : Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hồ sơ nộp : lập thành 02 bộ, bao gồm :

+ Đơn xin giao đất, thuê đất

+ Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định;

+ Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 của Nghị định 181;

+ Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ; trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

+ Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó.

- Trình tự thực hiện :

(1) Trường hợp đất đã được giải phóng mặt bằng (hoặc không phải giải phóng mặt bằng)

+ Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ và chỉ đạo VP ĐKQSDĐ  trực thuộc làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính (đối với các dự án sử dụng đất để xây dựng các công trình trên phạm vi rộng như đê điều, thủy điện, đường điện, đường bộ, đường sắt, đường dẫn nước, đường dẫn dầu, đường dẫn khí thì được dùng bản đồ địa hình được thành lập mới nhất có tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000 để thay thế bản đồ địa chính), trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (Nếu có trích đo địa chính thửa đất thì thời gian được tăng thêm nhưng không quá 20 ngày làm việc).  

+ Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ địa chính; xác minh thực địa; trình UBND Tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được thuê đất;

+ Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa.

(2) Trường hợp đất chưa được giải phóng mặt bằng

Đối với trường hợp giao đất cho thuê đất nhưng phải giải phóng mặt bằng thì :

1. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm giao cho cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu vực đất thu hồi đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính để gửi cho cơ quan, tổ chức có trách nhiệm lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng

2. Trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố mà chưa có dự án đầu tư thì UBND tỉnh giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất lập phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng trình UBND tỉnh xét duyệt.

3. Trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư thì UBND huyện, thị xã  có trách nhiệm lập phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt.

4. Sau khi phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng được xét duyệt, UBND huyện, thị xã nơi có đất bị thu hồi thông báo trước ít nhất chín mươi (90) ngày đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp và một trăm tám mươi (180) ngày đối với trường hợp thu hồi đất phi nông nghiệp cho người đang sử dụng đất biết về lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

5. Trước khi hết thời gian thông báo ít nhất là hai mươi (20) ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình quyết định thu hồi đất lên UBND tỉnh quyết định. Quyết định thu hồi đất phải bao gồm nội dung thu hồi diện tích đất cụ thể đối với từng thửa đất do tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng và nội dung thu hồi đất chung cho tất cả các thửa đất do hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng.

Trường hợp trên khu đất thu hồi có diện tích đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thì trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định về thu hồi đất của UBND tỉnh, UBND huyện,  thị xã có trách nhiệm quyết định thu hồi diện tích đất cụ thể đối với từng thửa đất do hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng.

Sau khi có quyết định thu hồi đất của UB Tỉnh, tổ chức phát triển quỹ đất hoặc UBND huyện, thị xã có trách nhiệm lập và trình phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngáy nhận được tờ trình, UB Tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký và gởi cho tổ chức phát triển quỹ đất hoặc UBND huyện, thị quyết định xét duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

6. Tổ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố mà chưa có dự án đầu tư; UBND huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với trường hợp thu hồi đất để giao hoặc cho thuê thực hiện dự án đầu tư.

+ Sau khi hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong thời hạn không quá 17 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ địa chính; xác minh thực địa; trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được thuê đất;

+ Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, Sở TNMT chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa.

 

- Lệ phí thu :

+ Lệ phí trích lục : 10.000 đồng/văn bản .

+ Lệ phí cấp GCN quyền sử dụng đất : 100.000 đồng/ giấy (tổ chức).

+ Lệ phí thẩm định cấp chứng nhận : 30.000 đồng/ giấy (tổ chức)

 

c/. Thủ tục giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp :

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ : Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp đơn xin giao đất tại UBND cấp xã.

- Trình tự thực hiện (50 ngày làm việc) :

+ UBND xã, phường, thị trấn :

. Lập phương án giải quyết chung cho tất cả các trường hợp được giao đất tại địa phương; lập Hội đồng tư vấn giao đất của địa phương để xem xét và đề xuất ý kiến đối với các trường hợp được giao đất;

. Căn cứ vào ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất để hoàn chỉnh phương án giao đất, niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao đất tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn trong thời hạn 15 ngày làm việc và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân; hoàn chỉnh phương án giao đất trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình UBND huyện, thị xã xét duyệt.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường :

. Trong thời hạn không quá 47 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và môi trường thẩm định phương án giao đất; chỉ đạo VP ĐKQSDĐ trực thuộc hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính; trình UBND huyện-thị quyết định giao đất và cấp GCN QSDĐ; gửi kết quả cho UBND xã-phường-thị trấn.

. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, UBND xã-phường-thị trấn trao GCN QSDĐ cho người sử dụng đất.

- Lệ phí thu :

+ Lệ phí trích lục : 10.000 đồng/văn bản .

+ Lệ phí cấp GCN quyền sử dụng đất : 25.000 đồng/ giấy

+ Lệ phí thẩm định cấp chứng nhận : 10.000 đồng/ giấy

d/. Thủ tục giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân :

- Nơi tiếp nhận hồ sơ : UBND cấp xã

- Hồ sơ nộp : lập thành 02 bộ, bao gồm :

+ Đơn giao giao đất, thuê đất (trong đơn phải ghi rõ yêu cầu về diện tích đất sử dụng)

+ Dự án nuôi trồng thuỷ sản được cơ quan quản lý thuỷ sản huyện, thị xã thẩm định (đối với trường hợp xin giao đất, thuê đất để nuôi trồng thuỷ sản)

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường (đối với trường hợp xin giao đất, thuê đất để nuôi trồng thuỷ sản)

 

- Trình tự thực hiện (50 ngày làm việc) :

+ Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, UBND cấp xã thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn xin giao đất, thuê đất về nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp đủ điều kiện và gửi đến VP ĐKQSDĐ huyện-thị.

+ Trong thời gian không quá 27 ngày làm việc, VP ĐKQSDĐ có trách nhiệm xem xét lại hồ sơ; trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (Nếu có trích đo địa chính thửa đất thì thời gian được tăng thêm nhưng không quá 20 ngày làm việc).

+ Trong thời gian không quá 17 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra các trường hợp xin giao đất, thuê đất, xác minh thực địa khi cần thiết, trình ủy ban nhân dân huyện, thị xã quyết định giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được thuê đất.

+ Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, UBND cấp xã bàn giao kết quả cho người sử dụng đất.

- Lệ phí thu :

+ Lệ phí trích lục : 10.000 đồng/văn bản .

+ Lệ phí cấp GCN quyền sử dụng đất : 25.000 đồng/ giấy

+ Lệ phí thẩm định cấp chứng nhận : 10.000 đồng/ giấy

 

e/. Trường hợp giao đất làm nhà ở không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất :

- Nơi tiếp nhận hồ sơ : Người có nhu cầu nộp đơn xin giao đất tại UBND cấp xã.

- Trình tự thực hiện (40 ngày làm việc) :

+ UBND xã căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của địa phương đã được xét duyệt, lập phương án giao đất làm nhà ở gửi Hội đồng tư vấn giao đất của xã xem xét, đề xuất ý kiến đối với phương án giao đất; niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao đất tại trụ sở UBND xã trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân; hoàn chỉnh phương án giao đất, lập hồ sơ xin giao đất gửi VP ĐKQSDĐ huyện-thị. Hồ sơ được lập 2 bộ gồm :

. Tờ trình của UBND xã về việc giao đất làm nhà ở;

. Danh sách kèm theo đơn xin giao đất làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất của xã.

+ Trong thời hạn không quá 27 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm xem xét lại hồ sơ;  trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm hồ sơ  đến Phòng Tài nguyên và Môi trường; gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (Nếu có trích đo địa chính thửa đất thì thời gian được tăng thêm nhưng không quá 20 ngày làm việc).

+ Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ địa chính; xác minh thực địa; trình ủy ban nhân dân huyện, thị xã quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, căn cứ vào quyết định giao đất, UBND xã nơi có đất có trách nhiệm tổ chức bàn giao đất trên thực địa.

- Lệ phí thu :

+ Lệ phí trích lục : 10.000 đồng/văn bản .

+ Lệ phí cấp GCN quyền sử dụng đất : 25.000 đồng/ giấy

+ Lệ phí thẩm định cấp chứng nhận : 10.000 đồng/ giấy


Người soạn thảo: admin
Ngày cập nhật: 27/12/2006
Số lần hiển thị: 9634

Quay Về